Català

Empresa organitzadora del sorteig

L’entitat organitzadora d’aquest sorteig és el Monestir de Sant Cugat del Vallès, amb domicili social en Plaça d’Octavià, 10, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

2. Finalitat sorteig

La finalitat d’aquest sorteig és premiar als seguidors del Monestir de Sant Cugat i el Visit Sant Cugat a Instagram per la seva fidelitat.

3. Àmbit geogràfic

Sorteig vàlid dins de territori català.

4. Àmbit temporal

El termini de la promoció s’iniciarà el dia 20/04/2022 a les 14.00 pm i finalitzarà el 25/04/2020, a les 12.00 h. Només tindrà lloc a través de la mateixa pàgina d’Instagram del Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat i sota el compliment de les presents bases legals.

5. Participants

Poden participar en la mateixa de manera gratuïta i voluntària, els residents a Catalunya, majors de 18 anys, registrats prèviament en la xarxa social Instagram amb un únic usuari real i que segueixin a Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat. Hauran de participar activament en el sorteig segons la mecànica disposada en aquest document.

Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat no es fan responsable de la veracitat de les dades facilitades pels participants ni de no poder contactar amb els participants i/o guanyadors si les dades facilitades no són correctes o tenen errors.

La present promoció pretén que la competició entre els diferents participants es faci amb igualtat d’oportunitats i amb estricte respecte a les normes de la bona fe. Per aquest motiu, Monestir de Sant Cugat es reserva el dret a excloure automàtica i immediatament de la mateixa a qualsevol participant que transgredeixi les normes de la bona fe, observi una conducta mentidera o inadequada, empri mitjans fraudulents o incompleixi aquestes Bases en qualsevol dels seus extrems. En cas que les irregularitats es detectin amb posterioritat al lliurament efectiu d’algun dels premis, Monestir de Sant Cugat es reserva el dret d’exercitar les accions legals pertinents contra el seu autor o responsable, entre altres, les tendents a la devolució dels premis.

6. Sorteig

Hi haurà dos premis per perfil: Entre tots els usuaris que:

COMENTIN i ESMENTIN dos amics en el mateix comentari, les vegades que vulguin amb amics diferents.

SEGUIR-NOS en el nostre Instagram i en l’altre

7. Mecànica de la promoció

A partir del primer dia de la promoció i fins a l’últim dia inclòs, els seguidors d’Instagram de Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat podran participar en el present sorteig a través d’Instagram, esmentant 2 amics.

8. Premis

El premi seran dos lots de marxandatge:

LOT 1: 1 nova guia del Monestir + pin + 1 bossa del Monestir més poderós + llibreta + llapis.

LOT 2: 1 nova guia del Monestir + pin + 1 bossa 144 capitells + llibreta + llapis.

9. Mecànica d’adjudicació de premis

Serà a través de la plataforma Appsorteos, serà un sorteig aleatori.

El guanyador autoritza al fet que el seu nom d’Instagram sigui publicat en les xarxes socials de Monestir de Sant Cugat. El guanyador serà avisat mitjançant un comentari a la foto del sorteig i per missatge privat directe. Si el guanyador incomplís les normes d’aquest sorteig o no pogués ser localitzat dins dels terminis d’aquestes bases, el premi que li hagués correspost, quedaria desert i tindria lloc una reelecció.

El participant no haurà d’incloure comentaris que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, i hem d’advertir-te de les conseqüències i responsabilitats en les quals pot incórrer si realitza un ús il·lícit o fraudulent d’aquestes. Monestir de Sant Cugat actuarà immediatament davant una denúncia o una sospita que puguin estar produint-se infraccions dels drets de propietat intel·lectual, o davant qualsevol contingut que pugui considerar-se inadequat i procedirà a eliminar-lo immediatament, podent sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari infractor.

Monestir de Sant Cugat declina tota responsabilitat sobre les conseqüències que l’exhibició voluntària, consentida i deliberada per part de l’usuari dels seus comentaris puguin comportar-li a si mateix, a la seva família, amistats i/o afins, o a altres terceres persones, o de la difusió o exhibició del mateix per la seva part o per tercers, o la seva reproducció, fins i tot en altres pàgines web, blogs, xarxes socials o en qualsevol altre mitjà, suport o modalitat d’explotació digital o no, online o offline, tenint en compte que tant la publicació de comentaris o la inserció d’il·lustracions i textos, com la seva divulgació o difusió a tercers, són totalment voluntàries, consentides i no sol·licitades. Per tant, el participant respondrà directament, mantenint a Monestir de Sant Cugat indemne, davant qualsevol reclamació, queixa o demanda de tercers en relació amb la vulneració o infracció dels possibles drets que poguessin derivar-se dels textos o materials que un usuari hagi publicat.

10. Contacte amb el guanyador

Els guanyadors seran contactats el dia 1 de desembre mitjançant un comentari en la imatge del sorteig i a través d’un stories indicant, juntament amb un missatge directe privat. Si transcorregut el dia, Monestir de Sant Cugat no obté resposta incloent totes les dades necessàries per a fer lliurament del premi, s’anul·larà el lliurament.

En el cas que algun guanyador o guanyadors no contestin dins del dia indicat, Monestir de Sant Cugat es reserva la facultat de nomenar nou(s) guanyador(es), seguint el procediment descrit en aquest article. En cas que dites nou(s) guanyador(es) tampoc contestessin, Monestir de Sant Cugat podrà declarar desert el premi.

11. Desvinculació d’Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de cap manera aquesta promoció, ni està associat a ella. L’usuari es desvincula totalment d’Instagram, i és conscient que està proporcionant la seva informació a Monestir de Sant Cugat i a Visit Sant Cugat i no a Instagram. La informació que proporcioni només s’utilitzarà per a tramitar la participació del participant i per a comunicar-li el premi en cas que resultés guanyador. L’usuari es desvincula totalment d’instagram.

12. Fiscalitat

La celebració del previst sorteig, així com la concessió del premi queden subjectes a la normativa fiscal vigent.

13. Acceptació de les bases

La simple participació implica l’acceptació d’aquestes bases íntegrament pel que la manifestació, en el sentit de no acceptació d’aquestes, implicarà l’exclusió del participant i, a conseqüència d’aquesta, quedarà Monestir de Sant Cugat alliberada del compliment de l’obligació contreta amb aquest participant. En acceptar el premi, el guanyador assumeix totes les despeses en els quals incorri, excepte els quals expressament estiguin inclosos en la promoció en qüestió, així com la responsabilitat que es pugui derivar de la recollida i utilització d’aquest premi. En tal sentit, el guanyador serà responsable de tots els impostos reportats o despeses que no s’esmentin específicament en aquestes bases.

14. Drets de la propietat intel·lectual

Monestir de Sant Cugat es reserva el dret d’usar els noms i imatges dels participants agraciats així com de tots els participants a l’efecte de la seva utilització en fins publicitaris en els mitjans que estimi oportuns i sense necessitat de notificació explícita.

15. Dades personals

L’Ajuntament de Sant Cugat utilitza les galetes de Google Analytics per a definir les sessions d’usuari i obtenir dades generals de la navegació a les webs municipals. No recopilen dades personals dels visitants dels llocs web municipals i utilitzen els estàndards d’identificació i caducitat per a atribuir correctament l’activitat del visitant.

Pel fet que vostè accedeix, consent expressament que les seves dades de caràcter personal siguin incloses en un fitxer automatitzat propietat de l’Ajuntament de Sant Cugat, la finalitat del qual és oferir-li els serveis que està sol·licitant.

L’Ajuntament de Sant Cugat, amb el número de NIF. P-0820400 J, ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a evitar la seva alteració i pèrdua, i el tractament o l’accés no autoritzats, complint amb el que estableix el Reial decret 994/1999 que correspon amb el Reglament de Mesures de Seguretat.

16. Llei aplicable i tribunals competents

La llei aplicable al present sorteig promocional és la llei espanyola, i els jutjats competents per a conèixer de qualsevol conflicte o controvèrsia són els Jutjats de Sant Cugat del Vallès.

Castellano

1.Empresa organizadora del sorteo

La entidad organizadora de este sorteo es el Monasterio de Sant Cugat del Vallés, con domicilio social en Plaça d’Octavià, 10, 08172 Sant Cugat del Vallès, Barcelona

2.Finalidad sorteo

La finalidad de este sorteo es premiar a los seguidores de Monestir de Santcugat i Visit Sant Cugat en Instagram por su fidelidad.

3.Ámbito geográfico

Sorteo válido dentro de territorio catalán.

4.Ámbito temporal

El plazo de la promoción se iniciará el día 20/04/2022 a las 14:00 pm y finalizará el 25/04/2022, a las 23:00 h. Solo tendrá lugar a través de la propia página de Instagram del Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat y bajo el cumplimiento de las presentes bases legales.

5.Participantes

Pueden participar en la misma de forma gratuita y voluntaria, los residentes en Cataluña, mayores de 18 años, registrados previamente en la red social Instagram con un único usuario real y que sigan a Monestir de Sant Cugat i Visit Sant Cugat . Deberán participar activamente en el sorteo según la mecánica dispuesta en este documento.

Monestir de Sant Cugat no se hace responsable de la veracidad de los datos facilitados por los participantes ni de no poder contactar con los participantes y/o ganadores si los datos facilitados no son correctos o tienen errores.

La presente promoción pretende que la competición entre los distintos participantes se haga con igualdad de oportunidades y con estricto respeto a las normas de la buena fe. Por ese motivo, Monestir de Sant Cugat se reserva el derecho a excluir automática e inmediatamente de la misma a cualquier participante que transgreda las normas de la buena fe, observe una conducta mendaz o inadecuada, emplee medios fraudulentos o incumpla estas Bases en cualquiera de sus extremos. En caso de que las irregularidades se detecten con posterioridad a la entrega efectiva de alguno de los premios, Monestir de Sant Cugat se reserva el derecho de ejercitar las acciones legales pertinentes contra su autor o responsable, entre otras, las tendentes a la devolución de los premios.

6.Sorteo

Habrá dos premios: Entre todos los usuarios que:
COMENTEN y MENCIONEN a dos amigos en el mismo comentario, las veces que quieran con amigos diferentes.
.
SEGUIRNOS en nuestro Instagram y el otro perfil

El premio es personal e intransferible.

7.Mecánica de la promoción

A partir del primer día de la promoción y hasta el último día incluido, los seguidores de Instagram de Monestir de Sant Cugat y Visit Sant Cugat podrán participar en el presente sorteo a través de Instagram, mencionando a 2 amigos.

8. Premios

El premio seran dos lotes de merchandage en cada perfil:

LOTE 1: 1 nueva guía del Monasterio + pin + 1 bolsa del Monasterio más poderoso + libreta + lápiz.

LOTE 2: 1 nueva guía del Monasterio + pin + 1 bolsa 144 capiteles + libreta + lápiz.

9.Mecánica de adjudicación de premios

Será a través de la plataforma Appsorteos, será un sorteo aleatorio.

El ganador autoriza a que su nombre de Instagram sea publicado en las redes sociales de Monestir de Sant Cugat. El ganador será avisado mediante un comentario en la foto del sorteo y por mensaje privado directo. Si el ganador incumpliese las normas de este sorteo o no pudiese ser localizado dentro de los plazos de estas bases, el premio que le hubiese correspondido, quedaría desierto y tendría lugar una reelección.

El participante no deberá incluir comentarios que atenten o sean susceptibles de atentar contra la moral, la ética, el buen gusto o el decoro, ni que infrinjan, violen o conculquen los derechos de propiedad intelectual o industrial, y debemos advertirte de las consecuencias y responsabilidades en las que puede incurrir si realiza un uso ilícito o fraudulento de las mismas. Monestir de Sant Cugat actuará de inmediato ante una denuncia o una sospecha de que puedan estar produciéndose infracciones de los derechos de propiedad intelectual, o ante cualquier contenido que pueda considerarse inadecuado y procederá a eliminarlo inmediatamente, pudiendo solicitar el bloqueo permanente del usuario infractor.

Monestir de Sant Cugat declina toda responsabilidad sobre las consecuencias que la exhibición voluntaria, consentida y deliberada por parte del usuario de sus comentarios puedan comportarle a sí mismo, a su familia, amistades y/o allegados, o a otras terceras personas, o de la difusión o exhibición del mismo por su parte o por terceros, o su reproducción, incluso en otras páginas web, blogs, redes sociales o en cualquier otro medio, soporte o modalidad de explotación digital o no, online u offline, habida cuenta que tanto la publicación de comentarios o la inserción de ilustraciones y textos, como su divulgación o difusión a terceros, son totalmente voluntarias, consentidas y no solicitadas. Por lo tanto, el participante responderá directamente, manteniendo a Monestir de Sant Cugat indemne, ante cualquier reclamación, queja o demanda de terceros en relación con la vulneración o infracción de los posibles derechos que pudieran derivarse de los textos o materiales que un usuario haya publicado.

10.Contacto con el ganador

Los ganadores serán contactados el día 1 de diciembre mediante un comentario en la imagen del sorteo y a través de un stories indicando, juntamente con un mensaje directo privado. Si transcurrido el día, Monestir de Sant Cugat no obtiene respuesta incluyendo todos los datos necesarios para hacer entrega del premio, se anulará la entrega.

En el caso de que algún ganador o ganadores no contesten dentro del día indicado, Monestir de Sant Cugat se reserva la facultad de nombrar nuevo(s) ganador(es), siguiendo el procedimiento descrito en este artículo. En caso de que dichos nuevo(s) ganador(es) tampoco contesten, Monestir de Sant Cugat podrá declarar desierto el premio.

11.Desvinculación de Instagram

Instagram no patrocina, avala ni administra de modo alguno esta promoción, ni está asociado a ella. El usuario se desvincula totalmente de Instagram, y es consciente de que está proporcionando su información a Monestir de Sant Cugat y no a Instagram. La información que proporcione solo se utilizará para tramitar la participación del participante y para comunicarle el premio en caso de que resultara ganador. El usuario se desvincula totalmente de instagram.

12.Fiscalidad

La celebración del previsto sorteo, así como la concesión del premio quedan sujetos a la normativa fiscal vigente.

13.Aceptación de las bases

La simple participación implica la aceptación de estas bases en su totalidad por lo que la manifestación, en el sentido de no aceptación de las mismas, implicará la exclusión del participante y, como consecuencia de la misma, quedará Monestir de Sant Cugat liberada del cumplimiento de la obligación contraída con dicho participante. Al aceptar el premio, el ganador asume todos los gastos en los que incurra, salvo los que expresamente estén incluidos en la promoción en cuestión, así como la responsabilidad que se pueda derivar de la recogida y utilización de dicho premio. En tal sentido, el ganador será responsable de todos los impuestos devengados o gastos que no se mencionen específicamente en estas bases.

14.Derechos de la propiedad intelectual

Monestir de Sant Cugat y Visit Sant Cugat se reservan el derecho de usar los nombres e imágenes de los participantes agraciados así como de todos los participantes a efectos de su utilización en fines publicitarios en los medios que estime oportunos y sin necesidad de notificación explícita.

15.Datos personales

Ayuntamiento de Sant Cugat utiliza las galletas de Google Analytics para definir las sesiones de usuario y obtener datos generales de la navegación a las webs municipales. No recopilan datos personales de los visitantes de los sitios web municipales y utilizan los estándares de identificación y caducidad para atribuir correctamente la actividad del visitante.

Por el hecho que usted accede, consiente expresamente que sus datos de carácter personal sean incluidas en un fichero automatizado propiedad del Ayuntamiento de Sant Cugat, la finalidad del cual es ofrecerle los servicios que está solicitante.

El Ayuntamiento de Sant Cugat, con el número de NIF. P-0820400 J, ha adoptado las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar su alteración y pérdida, y el tratamiento o el acceso no autorizados, cumpliendo con lo que establece el Real decreto 994/1999 que corresponde con el Reglamento de Medidas de Seguridad.

16.Ley aplicable y tribunales competentes

La ley aplicable al presente sorteo promocional es la ley española, y los juzgados competentes para conocer de cualquier conflicto o controversia son los Juzgados de Sant Cugat del Vallés.